เกี่ยวกับองค์กร

เป้าหมาย

ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

วิสัยทัศน์

" เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพในการบริการ วิชาการ บริหารจัดการระบบสุขภาพของเครือข่ายเพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน "

พันธกิจ

 1. จัดบริการสุขภาพแบบผสมผสานและทางด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านสุขภาพให้สามารถใช้รองรับการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและทันสมัย

 4. ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพตามแนวทางค่านิยมองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน

ยุทธศาสตร์

 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพภูมิทัศน์

 2. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพผสมผสานและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเครือข่าย

 4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสุขภาพ

 5. การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสุขบุคลากร

 6. การส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชน

โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุข

เป้าประสงค์

1. สภาพภูมิทัศน์ของหน่วยงานสวยงามและโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมในการเข้าถึงบริการของประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน

2. มีระบบบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมในสถานบริการและในชุมชน

3. ประชาชนตามกลุ่มวัยเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

4. หน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพบริการที่กำหนด

5. มีระบบป้องกันโรคและการลดปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

6. ระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล

7. ระบบบริหารจัดการการเงินการคลังและการพัสดุที่มีประสิทธิภาพ

8. ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพมีคุณภาพและทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

9. บุคลากรมีศักยภาพตามสมรรถนะที่กำหนดและมีความสุขในการปฏิบัติงาน

10. ประชาชนตามกลุ่มวัยมีความฉลาดทางสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

11. เครือข่ายสุขภาพมีความเข้มแข็งและจัดการสุขภาพตนเองได้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง