MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)กระทรวงสาธารณสุข(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565

6.แบบฟอร์มขอเผยแพร่