MOIT18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศ

2.มาตรการป้องกันทุจริต

3.หนังสือแจ้งเวียน

4.แบบฟอร์มขอเผยแพร่