MOIT16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร

1.2 รง.ปราบปรามการทุจริต

1.3.แบบฟอร์มขอเผยแพร่

2.1 หนังสือเสนอผู้บริหาร

2.2 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯ

2.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่