MOIT15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

1.1 บันทึกข้อความแผนปราบปราม

1.2 แผนปราบปราม

1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

2.1 บันทึกข้อความเสนอแผนจริยธรรม

2.2 แผนจริยธรรม

2.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล