MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแบบสขร.1 ไตรมาสที่1

2.แบบสรุปผล สขร.1 ไตรมาสที่1

3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

 

ไตรมาสที่2

1.บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบแบบสขร.1 ไตรมาส2

2.แบบสรุปผล สขร.1 ไตรมาส2

3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

ไตรมาสที่3

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ไตรมาส3

สขร.1 เดือนเมษายน 66

สขร.1 เดือนพฤษภาคม 66

สขร.1 เดือนมิถุนายน 66

3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

ไตรมาสที่4

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร ไตรมาส4

สขร.1 เดือนกรกฎาคม66

สขร.1 เดือนสิงหาคม 66

สขร.1 เดือนกันยายน 66

3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส4