MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อ1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุฯ

1.บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนาม

2.หนังสือจัดสรรงบประมาณ

3.1แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2566

3.2 แผนการเงินปี2566

4.คำสั่งมอบหมายการปิด-ปลดประกาศ

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

ข้อ2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

1.บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

 

ข้อ3 .การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีสวนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

1.บันทึกข้อความแจ้งเวียน

2.ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้าง สป_ 60

3.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล