MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.ประกาศเผยแพร่แผน

1.บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนาม

2.หนังสือจัดสรรงบประมาณ

3.1แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2566

3.2 แผนการเงินปี2566

4.คำสั่งมอบหมายการปิด-ปลดประกาศ

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล