MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบ

2.รายงานการวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล