ต้อนรับคณะนิเทศงานและประเมินผลงานด้านสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบที่ 1/2565)