ประชุมนิเทศงานและประเมินผลงานด้านสาธารณสุขผสมผสาน ระดับอำเภอ รอบที่ 1/2565 ครั้งที่ 1