เสริมพลัง สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร

วันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 นายพิทักษ์ หวังชัย รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอมะนัง พร้อมด้วย นายธานัท ยอดแก้ว ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอมะนัง ได้ลงเยี่ยมเสริมพลัง สร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของการปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในหน่วยบริการสุขภาพพื้นที่ อ.มะนัง ได้แก่ รพสต.บ้านผัง 50, รพสต.ปาล์มพัฒนา, รพสต.บ้านมะนัง และ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นิคมพัฒนา