คำสั่งเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของสถานที่ราชการ ปี2565

คำสั่งเวรเดือนมกราคม 2565

คำสั่งเวรเดือนกุมภาพันธ์ 2565

คำสั่งเวรเดือนมีนาคม2565

คำสั่งเวรเดือนเมษายน2565

คำสั่งเวรเดือนพฤษภาคม2565

คำสั่งเวรเดือนมิถุนายน2565