แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.มะนัง ปีงบประมาณ 2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพภูมิทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพผสมผสานและคุ้มครองและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความสุขบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการพึ่งตนเองด้านสุขภาพในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน