EB19-64 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

1.หนังสือจัดประชุม

2.รายงานการประชุม

3.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

4.หนังสือเสนอผู้บริหาร

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล