อบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2564 ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ปี 2564 โดยมีนายยุทธพงษ์ จันทเสนีย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล มาบรรยายในหัวข้อ การรักษาวินัยและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจาก จนท.สสอ.มะนังและจนท.รพ.สต.ในอำเภอมะนัง