สธ.มะนัง ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับทุนกาชากจังหวัดสตูล(บุตร อสม.)

        วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2564) เจ้าหน้าที่ สสอ.มะนัง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต./รพ.มะนัง และคณะกรรมการชมรม อสม. อำเภอมะนัง ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับทุนของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ที่มอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดี ฐานะยากจน ปี 64 ให้กับบุตร อสม. อำเภอละ 2 ทุนๆละ 2,000 บาท