เอกสารอบรมเวชปฏิบัติฯสำหรับพยาบาลเพื่อเก็บหน่วยกิต

ปี 2564

อบรมเวชฯ วพบ.ตรัง ระหว่างวันที่ 19-23 เมษายน 2564

อบรมเวชฯวพบ.สงขลาระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2564