คำรับรองการปฏิบัติราชการ (Performence Agreement: PA) ของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลดที่นี่…

เล่มคำรับรองการปฏิบัติราชการ2564