EB12-64 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

1.หลักฐานการจัดโครงการ

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

1.2 โครงการ

2.รายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมวางแผน

3.รายงานการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมดำเนินการ

4.รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ

5.ภาพกิจกรรม

6.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

7.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล