EB11-64 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

1.บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบ

2.รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล