EB10-64 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

1.คู่มือการดำเนินงานร้องเรียนเจ้าหน้าที่

2.คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริ

3.รายงานผลเรื่องร้องเรียน

3.1รายงานผลเรื่องร้องเรียน (กันยายน 2564)

4.ช่องทางการร้องเรียน

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล