EB8-64 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศ

2.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ระดับดีเด่น ดีมาก

3.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ระดับดีเด่น ดีมาก (รอบต.ค63-30มี.ค.64)