แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเสี่ยงอำเภอมะนัง ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศจังหวัดสตูล ฉบับที่42 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564

วันที่ 13 มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง งานระบาดวิทยาประชุมชี้แจง แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเสี่ยงอำเภอมะนัง ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศจังหวัดสตูล ฉบับที่42 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่รพ.สต. ตัวแทนจากท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อสม. และภาคีเครือข่ายสุขภาพ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางบริหารจัดการกลุ่มเสี่ยง