เอกสารประชุมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดที่นี่…

1.ผลงานภาพรวม 63

2.ภาพรวมการบริหารกองทุน64

3.PPA_PPFS_CA Colon_QOF_ขนิษฐา

4.PCC_สมชาย

5.กองทุนท้องถิ่น_สมชาย

6.LTC_Rehab_ชัยยุทธ

7.แพทย์แผนไทย_ภรชุลี

8.จิตเวชชุมชน_ธัญญารัตน์