ตรวจสอบสถานะตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2565

ลำดับ

ตัวชี้วัด

1

2

3

4

5

1.

ร้อยละของนักเรียนอายุ 6-12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

68

71

74

77

80

2.

ระดับความสำเร็จของการดำเนิงาน คปสอ.ที่สามารถพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  GREEN  & CLEAN Hospital

1

2

3

4

5

3.

ระดับความสำเร็จของการจัดการความเสี่ยงเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน (RDU community)

1

2

3

4

5

4.

ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ลดลง

1

2

3

4

5

5.

ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง

0.5

1

1.5

2

2.5

6.

อัตรากลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน

20

30

40

50

60

7.

ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน

20

30

40

50

60

8.

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์

80

85

90

95

100

9.

ร้อยละของของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์

75

80

85

90

95

10.

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการเฝ้าระวังโภชนาการ

75

80

85

90

95

11.

ร้อยละของเด็ก 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก

60

65

70

75

80

12.

ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดได้รับการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรคและฟื้นฟูด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

18.5

19.5

20.5

21.5

22.5

13.

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

14.

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน คปสอ.

1

2

3

4

5

15.

ร้อยละของสถานบริการที่มีการผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านสาธารณสุขอย่างน้อย    12 ครั้งต่อปี

60

65

70

75

80

16.

ความครอบคลุมของหน่วยงานที่ส่งรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

40

50

60

70

80

17.

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

95

96

97

98

99

18.

ร้อยละ 100 ของ(รพ.สต.) ที่คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอได้ทำการตรวจสอบภายใน

40

50

60

70

80

19.

อัตราความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับมาเป็นซ้ำ(ทุกชนิด : All Form)

20

30

40

50

60

20

อัตราการคัดกรองปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี สะสมในช่วง 5ปี (ร้อยละ100) 2563-2567

20

25

30

35

40

21

อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 – 70 ปี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

70

75

80

85

90

22

ร้อยละความครอบคลุมของการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 12 ปี

40

45

50

55

60

23

ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี มีฟันดีไม่มีผุ  (Cavity free)

60

65

70

75

80

24

ร้อยละของความครอบคลุมของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ

50

55

60

65

70

25

ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม

40

45

50

55

60

26

ร้อยละปริมาณการจ่ายยาสมุนไพร

8

9

10

11

12

27

ร้อยละของมูลค่าการใช้ยาสมุนไพร

4

5

6

7

8

28

ร้อยละการบริบาลหญิงหลังคลอด

35

40

45

50

55

29

หน่วยบริการสาธารณสุขผ่านการประเมิน ITA ตามเกณฑ์ที่กำหนด

72

77

82

87

92

30

ร้อยละของอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย

50

60

70

80

90

31.

ระดับความสำเร็จของรพ.สต.ในการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

1

2

3

4

5

32

ร้อยละของตำบลจัดการคุณภาพชีวิตผ่านเกณฑ์คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

40

50

60

70

80

33

ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี

30

40

50

60

70

34.

ร้อยละความครอบคลุมของครัวเรือนได้รับการดูแลจาก อสค. (ขึ้นทะเบียน)

50

55

60

65

70

35

ร้อยละของประชากรในเขตรับผิดชอบมีความซ้ำซ้อนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

0.18

0.16

0.14

0.12

0.10

36

ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสายตา และบันทึกโปรแกรม Vision 2020

50

55

60

65

70

37

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล Care Plan

75

80

85

90

95

38

อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

38

37

36

35

34

39

ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (ADL)

75

80

85

90

95

40

ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 7 ปี (fully immunized)

75

80

85

90

95

41

ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อน ผลงานวิชาการในองค์กร

1

2

3

4

5

42

ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

1

2

3

4

5

43

ร้อยละการคัดกรองผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

16

17

18

19

20

44

ร้อยละการคัดกรองผู้ติดบุหรี่

16

17

18

19

20

45

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ อสม. คูณ 3 (สะสม 2562-2564)

60

70

80

90

100

46.

ระดับความสำเร็จของในการควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่

1

2

3

4

5

 47      

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์

55   

    60 

   65

    70  

   75