EB17-64 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

2.แผนปฏิบัติการปราบปราม

3.แผนคุณธรรมจริยธรรม

4.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล