EB15-64 หน่วยงานมีขั้นตอนการขอนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ

2.แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

3.แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

4.หนังสือแจ้งเวียน

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล