กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

1.5.1พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ2558

1.5.2 พรบ.การสาธารณสุข2535(2560)

1.5.3 พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ2558

1.5.4 พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค(ฉบับที่4)พ.ศ.2562

1.5.5 พรบ.อาหารพ.ศ.2522

1.5.6 การบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลาง