EB4-64 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

1.4 คำสั่งมอบหมายการปิด-ประกาศ

1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

1.6 Link

2.1 รายงานผู้บริหารรับทราบ

2.2 รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง64

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

2.4 Link

3.1.1 หนังสือแจ้งเวียน สสอ.

3.1.2 หนังสือสป พัสดุ

3.2 หนังสือขอนุญาตนำเผยแพร่

3.3 .1ใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน ตุลาคม 2563

3.3.2 ใบสำตัญการเบิกจ่ายเดือน พฤศจิกายน 2563

3.3.3 ใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน ธันวาคม 2563

3.3.4 ใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน มกราคม 2564

3.3.5 ใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 2564

3.3.6 ใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2564

3.3.7 ใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2564

3.3.8 ใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนพฤษภาคม 2564

3.3.9 ใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนมิถุนายน 2564

3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

3.5 Link