EB4-64 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร

1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

1.4 คำสั่งมอบหมายการปิด-ประกาศ

1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

1.6 Link

2.1 รายงานผู้บริหารรับทราบ

2.2 รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง64

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

2.4 Link

3.1.1 หนังสือแจ้งเวียน สสอ.

3.1.2 หนังสือสป พัสดุ

3.2 หนังสือขอนุญาตนำเผยแพร่

3.3 .1ใบสำคัญการเบิกจ่ายทำความสะอาด ต.ค63

3.3.2 ใบสำตัญการเบิกจ่ายทำความสะอาด พ.ย.63

3.3.3 ใบสำคัญการเบิกจ่ายทำความสะอาดเดือน ธ.ค.63

3.3.4 ใบสำคัญการเบิกจ่ายทำความสะอาดเดือน ม.ค.64

3.3.5 ใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือน กพ.64

3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

3.5 Link