EB5-64 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

2.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)

2.1 แบบสขร.เดือนธันวาคม2563

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

4.Link