EB5-64 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

2.แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)

2.1.1แบบสขร.เดือนตุลาคม2563

2.1.2 แบบสขร.เดือน พฤศจิกายน2563

2.1.3 แบบสขร.เดือน ธันวาคม2563

3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารไตรมาส2

3.1 แบบสขร เดือนมกราคม2564

3.2 แบบสขร.เดือนกุมภาพันธ์2564

2.1.4 แบบสขร.เดือนมีนาคม2564

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

4.Link