คำสั่งเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ ปี 2564

คำสั่งเวรเดือนมกราคม2564

คำสั่งเวรเดือนกุมภาพันธ์2564

คำสั่งเวรเดือน มีนาคม 2564

คำสั่งเวรเดือน เมษายน 2564

คำสั่งเวรเดือน พฤษภาคม 2564

คำสั่งเวรเดือน มิถุนายน 2564

คำสั่งเวร เดือน กรกฎาคม 2564

คำสั่งเวรเดือน สิงหาคม 2564

คำสั่งเวร เดือนกันยายน 2564