ตัวชี้วัด คปสอ. ปีงบประมาณ 2563

สรุปตัวชี้วัด คปสอ. ปีงบประมาณ 2563

1.ระดับความสำเร็จของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ

2.ระดับความสำเร็จการขับเคลื่อนผลงานวิชาการโดยใช้การจัดการองค์ความรู้(KM) ในองค์กร

3.ร้อยละของนักเรียนอายุ 6-12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

4.