เครือข่ายสุขภาพตำบลปาล์มพัฒนา ประชุมขับเคลื่อนงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตและตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19

                วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เครือข่ายสุขภาพตำบลปาล์มพัฒนา โดยตัวแทนจาก สสอ.มะนัง/อบต.ปาล์มพัฒนา/รพ.สต.บ้านมะนัง/รพ.สต.ปาล์มพัฒนา/รพ.มะนัง อสม.หมอประจำบ้านและเครือข่ายชุมชน ประชุมพิจารณาและหาแนวทางการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ประเด็นตามบริบทพื้นที่ : สุนัขจรจัด ประจำปี 2563 และตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 โดยมีวาระสำคัญ คือ ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานและวางแผนงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิตของตำบลปาล์มปาล์มพัฒนา รวมถึงมอบหมายการลงประเมินความพร้อมการเปิดเมือง ในกลุ่ม อสม.หมอประจำบ้าน,สถานประกอบการ,สถานที่ราชการและประชาชน