ประชุมชี้แจงการสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต

วันนี้ (11 มิถุนายน 2563) กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมะนัง  จัดประชุมชี้แจงการสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิติ(ประเด็นตามบริบทพื้นที่) และตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 ให้แก่คณะกรรมการเครือข่ายสุขภาพตำบลทั้งสองแห่ง ซึ่งครั้งได้รับเกียรติจาก นางปิยมาภรณ์ แจ่มศรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล มาเป็นวิทยากรบรรยาย