สสอ.มะนัง ผลิต Face Shield แจกจ่ายเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สู้ COVID-19

เจ้าหน้าที่ สสอ.มะนัง ร่วมด้วยช่วยกัน ผลิต Face Shield เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน รพ.สต.ของอำเภอมะนัง เพื่อใช้ปฏิบัติงานในการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)