เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดเพื่อใช้ประกอบการประเมินความดี ความชอบ ปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลดที่นี่…

เกณฑ์ค่าคะแนนตัวชี้วัดเพื่อใช้ประกอบการประเมินความดี ความชอบ ปีงบประมาณ 2563.pdf

เกณฑ์ค่าคะแนนตัวชี้วัดเพื่อใช้ประกอบการประเมินความดี ความชอบ ปีงบประมาณ 2563.xlsx