EB7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

2.โครงการ

3.รายงานการประชุม

4.ภาพถ่ายกิจกรรมอบรมให้ความรู้พร้อมตรวจคัดกรองสารเสพติดในกลุ่มเด็กนักเรียน

5.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

7.Link

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์