EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

2.โครงการ

3.รายงานการประชุม

4.แผนงานโครงการ

5.ภาพถ่ายประชุม

6.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ

7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

8.Link

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์