EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

1.บันทึกข้อความ

2.ภาพถ่าย ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

4.Link

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์