EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

  1.1ผู้บริหารหน่วยงาน

1.2นโยบายของผู้บริหาร

1.3โครงสร้างหน่วยงาน

1.4หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ

1.7 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม2562

1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน2552

1.9 ข้อบังคับปลัดกระทรวงสธ

1.10 อินโฟกราฟฟิก

1.11จรรยาบรรณกระทรวงสธ

1.หนังสือขออนุมัติเผยข้อมูล

2.นโยบายและแผนยุทธศาสตร์

3.แผนปฏิบัติการประจำปี2563

4.แผนการใช้งบประมาณประจำปี63

5.คู่มือเรื่องร้องเรียน

6.รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

7.1 รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง

7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

7.3 ผลการดำเนินงานการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

7.4 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2560

7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(แบบสขร.1)พย62

7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุเดือนมค63

8.มาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติงาน

9.พรบ2558

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

แบบหลักฐานเชิงประจักษ์