EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศ

2.ประกาศเจตจำนงสุจริต

3.ภาพถ่าย

4.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

5.Link

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์