"เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพในการบริการ วิชาการ บริหารจัดการระบบสุขภาพของเครือข่ายเพื่อการมีสุขภาพดีของประชาชน"

ภาพกิจกรรม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2566 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2566 ...
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ สขร.1) ...
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง
รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 ...
/ จัดซื้อ/จัดจ้าง

ดูทั้งหมด