ถ่ายทอดนโยบายกระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์ สสจ. และตัวชี้วัด คป.สอ. (MOU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 13 ธันวาคม 2566
แพทย์หญิงอมรรัตน์ พันธุคีรี ประธาน คปสอ.มะนัง และนายพิทักษ์ หวังชัย สาธารณสุขอำเภอมะนัง คณะเจ้าหน้าที่ รพ.มะนัง สสอ. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอมะนัง ร่วมต้อนรับทีมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ในการถ่ายทอดนโยบายกระทรวงสาธารณสุขและแผนยุทธศาสตร์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล พร้อมถ่ายทอดตัวชี้วัด คป.สอ. (MOU) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อำเภอมะนัง โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงพยาบาลมะนัง จังหวัดสตูล