ตัวชี้วัดการประเมินผลงาน ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) ระดับ คปสอ ปีงบประมาณ 2566

Template ตัวชี้วัด MOU 

Template ตัวชี้วัด MOPH