MOIT22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

1.บันทึกข้อความลงนาม

2.คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ

3.บันทึกข้อความแจ้งเวียน

4.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล

ไตรมาสที่4

1.บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบ ไตรมาสที่4

2.รายงานการกำกับติดตามคุกคามทางเพศ

3.แบบฟอร์มขอเผยแพร่