MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศ

2.1ประกาศเจตนารมณ์สุจริต

2.2 ประกาศเจตนารมณ์คุกคามทางเพศ

2.3 ประกาศจริยธรรมยาการจัดซื้อจัดหายา

4.ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต

5.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล