EB20-64 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศ

2.แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยง

3.หนังสือแจ้งเวียน

4.บันทึกข้อความรับทราบการติดตาม

5.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล