EB22-64 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”

1.หลักฐานการจัดประชุม

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

1.2 โครงการ

 2.รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

4.รายงานการจัดโครงการ

5.ภาพกิจกรรม

6.แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล