EB21-64 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1.หลักฐานการจัดประชุม

1.1 โครงการ

1.2บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

2.รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร

4.รายงานการอบรม

5.ภาพกิจกรรม

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล