EB18-64 หน่วยงานมีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

1.1รายงานผลการกำกับติดตามรอบ6เดือน

1.2 หนังสือเสนอผู้บริหาร

1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

2.1 แบบฟอร์มที่2

2.1.1 แบบฟอร์มที่ 3

2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล